Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5871
2012-12-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4844
Надайте, будь ласка літературу по темі Об'єкт злочину:поняття, види, значення Ференцюк Микола
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-05

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

67.62 А 47
Алєксєєв, О. О. Розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ . - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 278 с.

67.9(4УКР)308 К 43
Киричко, В. М. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці : наук.-практ. комент. / В. М. Киричко, О. І. Перепелиця ; за заг. ред. В. Я. Тацій ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 784 с.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський, М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посібник / М.Й. Коржанський. - 2-е вид. - К. : Атіка, 2002. - 640 с.

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов, В. В. Теорія кваліфікації злочинів [Текст] : підручник / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ . - К. : КНТ, 2007. - 304 с.

67.6 Л64
Литвин, О. П. Злочини проти життя : навч. посіб. / О. П.Литвин ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 204 с.

67.9(4УКР)308 Н62
Никифорчук, Д. Й. Злочини, що вчиняються у сфері оподаткування - засоби запобігання та викриття (ст. 212 КК України) : наук.-практ. посіб. / Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, Є. В. Баранюк . - К. : КНТ, 2008. - 332 с.

67.9(4УКР)308 О-72
Осадчий, В. І. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту : монографія / В. І. Осадчий. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. - 152 с.

67.9(4УКР)308 О-72
Осадчий, В. І. Злочини проти безпеки виробництва : [монографія] / В. І. Осадчий. - К. : Вид-во ТОВ "НВП" Інтерсервіс", 2012. - 60 с.

67.9(4УКР)308 С13
Савченко, А. В. Мотив і мотивація злочину [Текст] : монографія / А.В. Савченко; Національна академія внутрішніх справ України ; Національна академія внутрішніх справ України. - К. : Атіка, 2002. - 144 с.

67.9(4УКР)308 С86
Строган, А. Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності : навч. посіб. / А.Ю.Строган. - К. : Атіка, 2007. - 424 с.

67.9(4УКР)308 Ш 49
Шеремет, А. П. Виявлення корисливих злочинів в аграрному секторі економіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. П. Шеремет ; Закарпат. держ. ун-т. - Ужгород : [б. и.], 2004 (Міська друкарня) . - 32 с.

67.9(4УКР)6 Ш49
Шеремет, А. П. Кваліфікація насильницьких злочинів : навч. посіб. / А.П.Шеремет ; М-во освіти і науки України, ЗакДУ. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. - 176 с.

67.9(4УКР)6 Ш 49
Шеремет, А. П. Мотив і мета злочину : [монографія] / А. П. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. - Ужгород : ІВА, 2008. - 148 с.

Стрижевська А. Виділення видів сукупності злочинів : Теоретичні аспекти та окремі питання кваліфікації/ А. Стрижевська // Вісник прокуратури. -2007. -№1. - C. 46-52.

Чеботарьова Г. До питання про родовий і видовий об'єкти злочинів у сфері медичної діяльності/ Г. Чеботарьова // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 8. - C. 8-11. -Бібліогр. в кінці ст.

Глоба К. П.Типові види злочинів у сфері приватизації майна та засоби запобігання їм/ К. П. Глоба // Вісник господарського судочинства. -2009. -№ 6. - C. 154-159. -Бібліогр. наприкінці ст.

Мирошниченко Н. Кримінальний проступок та класифікація злочинів/ Н. Мирошниченко // Юридичний вісник. -2012. -№ 2. - C. 47-49. -Бібліогр. в кінці ст.


2012-12-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4845
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему"Банківська таємниця та її правовий захист в Україні та світі". Олена
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-05

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

67.9(4УКР)301.1 У-45
Укpаїна. Закони. Закон України "Про державну таємницю" : за станом на 5 серпн. 2008 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2008. - 32 с.

65.9(4УКР)26 А28
Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово - кредитна політика : навч. - метод. посіб. / Б. П.Адамик ; Терноп. держ. екон. ун-т. - Тернопіль : [б. и.], 2005. - 160 с.

65.9(4УКР)26 Б 23
Банківська справа : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркало ; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 317 с.

67.9(4УКР)304 Б23
Банківське право України : навч. посіб./ Ю. М. Бисага [та ін.]; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юридичний ф-т, Ін-т держави і права країн Європи. -Ужгород: Ліра, 2007.-422 c.

65.9(4УКР)26 Б 23
Банківський менеджмент : підручник / За ред. О.А. Кириченко, В.І. Міщенко. - К. : Знання, 2005. - 832 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)26 В 61
Вовчак, О. Д. Банківська справа : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 560 с. : табл., іл. - (Вища освіта в Україні).

67.9(4УКР)304.2 К72
Костюченко О.А. Правові аспекти банківської діяльності : посіб. із проблем банк. права/ О. А. Костюченко; Міністерство освіти і науки України, Акад. адвокатури України. -К.: Криниця, 2003.-320 c.

65.9(4УКР)26 С 84
Стрельбицька Л. М. Банківське безпекознавство : навч. посіб./ Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький, В. К. Гіжевський ; за ред. М. П. Стрельбицький; Нац. акад. Служби безпеки України, Ун-т економіки та права "КРОК". -К.: Кондор, 2007.-602 c.

Користін О. Банківська таємниця та легалізація злочинних доходів / О. Користін // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №7. - С. 39-43.

Прохніцький О. Конфіденційна інформація як предмет злочину / О. Прохніцький // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 10. - С. 79-82.

Гетманцев, Данило Олександрович. До питання визначення предмета фінансово-правового регулювання : (на прикладі правовідносин банківскої таємниці) / Д. О. Гетманцев // Держава і право. - 2011. - Вип. 54. - С. 432-439.

Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 вересня 2011 р. № 10 // Право України. - 2012. - № 8.- С.373-378.

Казаков Ю. Порушення і недоліки законодавства про банківську таємницю / Ю. Казаков // Юридичний вісник. - 2012. - № 2. - С. 161-166.

2012-12-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4846
Обслуговування користувачів з особливими потребами(інвалідів).Гарно дякую. Циганин Аліна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-07

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

78.3 Б59
Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя : зб. наук. праць/ Міністерство культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України; редкол.: З. І. Савіна [та ін.] ; ред. Н. Я. Маслова. -К., 1998.-72 c.

78.3 Б 59
Бородина В.А. Библиотечное обслуживание : учеб.- метод. пособ./ В.А. Бородина. -М.: Либерея, 2004.-176 с. -(Библиотекарь и время; № 7).

67.9(4УКР)304.2 Д70
Доступність середовища для життєдіяльності інвалідів та інших маломобільних груп населення : (витяги з законодавчих та нормат. док.)/ Закарпат. регіон. центр соц.-трудової реабілітації та проф. орієнтації "Вибір"; уклад. Л. Й. Пчолинська ; відп. за вип. В. М. Марко. -Ужгород: Патент, 2009.-64 c.

78.34(4УКР) І- 58
Інва.net : Інформ. бюлетень для людей з особливими потребами, Вип. 12/ Рівненська держ. обласна бібліотека, Рівненське обласне віділення Фонду соціального захисту інвалідів, Рівненська обл. організація ВОІ "СОІУ"; Керівник проекту Р. Щербан. -Рівне: Волинські обереги, 2006.-78 c.

78.34(4УКР) І- 58
Інва.net : Інформ. бюлетень, Вип. 13/ Рівненська держ. обласна бібліотека, Посольство США, Рівненське обласне віділення Фонду соціального захисту інвалідів, Рівненська обл. організація ВОІ "СОІУ"; Керівник проекту Р. Щербан. -Рівне: Волинські обереги, 2006.-68 c.

78.38 К64
Коновалова М.П. Инвалид - общество - библиотека : Учеб.-метод. пособие/ М. П.Коновалова. -М.: Либерея-Бибинформ, 2006.-136 c. -(Библиотекарь и время. ХХІ век; №41).

Долинська І. Бібліотека як один із центрів реабілітації та інтеграції в суспільстві користувачів із обмеженими можливостями / І. Долинська // Бібліотечна планета. - 2007. - № 1.- С.13-16.

Марченко Т. Інновації в обслуговуванні користувачів: здобутки і проблеми / Т. Марченко // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2.- С. 31-32.

Кириченко Г. Сучасний читач і бібліотека/ Г. Кириченко // Бібліотечна планета. - 2008. -N 4. - C. 19.

Ковальчук, Галина. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 13-16.

Петрицька, Валентина. Комфортність обслуговування очима користувачів / В. Петрицька // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 32-36.

Зоріна Н. Задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом змістовного опрацювання наукових збірників [Текст] / Н. Зоріна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 201-210.

Козаченко Г. Критерії якості обслуговування користувачів: досвід книгозбірень Данського королівства [Текст] / Г. Козаченко // "Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки": матеріали III Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р./ М-во культури України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України"; уклад. О.В. Зозуля. - К. : [б.и.], 2011. - С. 26-33.
2012-12-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4841
Компоненти бібліотечного фонду. Якщо можна Інтернет джерела Мамедова Лейла
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-04

Доброго дня! Перегляньте наступні сайти:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5

2012-12-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4842
Базові теорії формування бібліотечного фонду Мамедова Лейла
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-04

Доброго дня! Скористайтесь наступними Інтернет-ресурсами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5

2012-12-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4843
Надайте, будь-ласка, бібліографію життя і творчості письменниці Грицько Григоренко Заздалегідь дякую - Естрел
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-04

2012-12-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4839
Механізм охоронного гальмування і його роль у дефектології Гулакова Любов Миколаївна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2012-12-05

Відповідь :
Попонуємо переглянути наступні видання:

Україна. Мін-во освіти і науки Про затвердження тимчасових Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: Наказ № 380 від 14.05.07 [Текст] : законы и законодательные акты / Україна. Мін-во освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2007. - № 16-17. - С. 7-40.


Білецька, Л. Інклюзивне навчання: перші кроки в Україні / Л. Білецька, І. Білецька // Дошкільне виховання. – 2007. – № 4. – С. 12-15.

Ляшенко, Валентина. Програма "Ляльковий театр". Для учнів з мовленнєвими вадами / Валентина Ляшенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 5. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст.

Україна. М-во освіти і науки. Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу : лист № 1/9-804 выд 15.12.08 / Україна. М-во освіти і науки // Дошкільне виховання. – 2009. – № 1. – С. 4.


Мозгова, П. Специфіка роботи вчителя з учнями, які мають заїкання (Консультація логопеда) / П. Мозгова // Початкова школа. – 2009. – № 1. – С. 54.

Рібцун, Ю. Запобігти, виявити, допомогти : профілактика, діагностика та корекція порушень психофізичного розвитку дошкільнят / Ю. Рібцун // Дошкільне виховання. – 2010. – № 8. – С. 18-19.


Рібцун, Ю. Ігрові прийоми з розвитку лексико-граматичної складової мовлення дітей з порушенням мовлення / Юлія Рібцун // Початкова школа. – 2010. – № 12. – С. 52-55. – Бібліогр. : 7 назв.

Ціотова, Л. Готуємо до повноцінного життя : формування трудової і комунікативної компетентності дітей з вадами зору / Лідія Ціотова // Дошкільне виховання. – 2011. – № 3. – С. 26-29.

Кучков, І. Урок ритміки у 3 класі школи інтенсивної педагогічної корекції (для учнів із затримкою психічного розвитку) / Іван Кучков // Початкова школа. –2011. – № 10. – С. 34-36.


Сокирба, Л. У гості до Золотокосої : бінарне заняття у середній спеціалізованій групі для дітей з вадами мовлення / Людмила Сокирба, Алла Єременко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 10. – С. 31-33.


Хохліна О.П. Проблеми розвитку дитини з вадами інтелекту в працях Л.С.Виготського / О.П.Хохліна // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 1. – С. 136

Степанова М. Проблема обучения и развития в трудах Л.С.Выготского и П.Я.Гальперина/ М.Степанова // Вопросы психологии. – 2001. – № 4. – С. 106-114. – Библиогр. : 17 назв.


Шамне А. Проблема типів і форм психічного розвитку в теоретичній спадщині Л.С. Виготського/ А. Шамне // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 1. – С. 49-56. – Бібліогр. : 9 назв.

2012-12-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4840
Допоможіть будь-ласка знайти статті про інформаційно-аналітичну діяльність. Дякую!!! Кинів Марія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-04

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Кобєлєв О. М. Інформаційно - аналітична діяльність бібліотек у контексті інституалізації соціально - комунікаційної сфери суспільства / О. М. Кобєлєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 2. - С. 53-58.

Пальчук, Валентина. Інформаційно-аналітична структура сучасної бібліотеки / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 25. - С. 116-117.

Карпенко, Олександр. Інформаційно-аналітична діяльність галузевих бібліотек України на прикладі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / О. Карпенко // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 2. - С. 20-24.

Грагунь, Олена. Інформаційно-аналітична діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки / Грагунь // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 3. - С. 19-23.

Пальчук В. Регіональні бібліотечні заклади і місцеві ограни влади: результати співробітництва / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2010. - Вип. 26. - С. 71-81.

Горова С. Становлення аналітичної роботи бібліотек в умовах інформатизації / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 26. - С. 173-181.

Касаткин В. Інформаційне забезпечення сучасної бібліотеки: шляхи становлення / В. Касаткин // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 26. - С. 202-207.

Медведєва В. Бібліотечні заклади в умовах інформатизації суспільства / В. Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 26. - С. 297-303.

Грогуль О. Веб-сайти ОУНБ як інформаційне джерело розвитку сучасних інформаційних комунікацій : [в т. ч. про веб-сайт Закарпат. ОУНБ] / О. Грогуль // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 32. - С. 283-292.

Бібліотеки в системі інформаційно-комунікативної взаємодії: методико-технологічний аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 30. - С. 123-300.

Інформаційна діяльність як чинник розвитку сучасних соціальних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 32. - С. 7-198.
2012-12-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4838
Підберіть будь ласка літературу на тему: Проблеми комунікації та доступу до інформаційних ресурсів у програмах ЮНЕСКО Мирошник Дарина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-04

Доброго дня! Скористайтесь наступними джерелами:

71(0) М 63
Мир культуры. Международная мозаика : сравнительный анализ культурной политики зарубежных стран/ Российская нац. библиотека; Сост. Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов. -М.: Либерея, 2003.-264 с.

78.34 Р 85
Руководство ИФЛА/ ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА об Интернете : (сентябрь 2006) -Б.м., [2006].-58 c.

Ковальчук Г. Прграма ЮНЕСКО "Память світу": діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання / Г. Ковальчук , Л. Муха // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 2. - С. 42-47.

Кравцова О.А. Архівний портал ЮНЕСКО - структура, принципи формування та доступу / О.А. Кравцова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2007. - № 3. - С. 53-56.

Бакальчук, Владислава Олегівна. Концептуальні основи культурної політики Ради Європи та ЮНЕСКО / В. О. Бакальчук // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 4. - С. 64 - 69.

Лосієвський І. Я. Московська конференція за участю ЮНЕСКО / І. Я. Лосієвський // Бібліотечна планета. - 2012. - № 2. - С. 36-37.


Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4


2012-12-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4834
Базові теорії формування бібліотечного фонду. Допоможіть будь ласка. інтернет- джерела
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2012-12-03


Пропонуємо, переглянути наступні видання:

78.3(4УКР) К 63
Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права : основні положення програми та методики дослідження / Л. М. Любаренко; наук. ред. З.І. Савіна ; Нац. парламентська б-ка України. – К. : [б. и.], 2005. – 28 с.

78.36 Н73
Новікова, Г. М. Збереження документів у бібліотеках і архівах : метод. рекомендації / Г. М.Новікова ; Нац. наук.-дослід. реставраційний центр України, Нац. парламентська б-ка України. – К. : [б. и.], 2006. – 56 с. – Бібліогр. : С. 48-54.

78.36 Ф79
Формування бібліотечного фонду. Маркетинговий підхід : примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Національна парламентська бібліотека України ; Відп. за вип. Т. Вилегжаніна. – Київ : [б. и.], 2006. – 32 с. – Бібліогр. : С. 27-31.

78.36 С83
Стратегія формування бібліотечних фондів в сучасних умовах : матеріали обласного семінару-тренінгу 25 вересня 2007 р. / ЗОУНБ, Науково-методичний відділ ; відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород : [б. и.], 2007. – 40 с. – (Бібліо-клас ; вип. 5).

78.36 П30
Петрова, Т. А. Библиотечный фонд : учеб.-метод. пособ. / Т. А. Петрова. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 192 с. : ил, табл. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 58). – Библиогр.: в конце лекций.

78.36 М14
Майстрович, Т. В. Электронный документ в библиотеке : науч.-метод. пособ. / Т. В. Майстрович. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 144 с. : табл. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 71). – Библиогр.: С. 133. – Библиогр. : в подстроч. примеч.

78.34(4РОС) В 11
В помощь библиотекарю колледжа : инструктивно-метод. матер. по деят. б-ки образовательного учреждения сред. профес. образования / сост. А. Е. Александров [и др.]. – М. : ФОРУМ, 2008. – 200 с. – (Нормативно-правовое обеспечение содержания образования). – Библиогр. : С. 197.

78.36 П27
Періодичні видання: комплектування, зберігання, використання : примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек. Вип. 2 / М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України" ; матеріали підгот. Н. Гудимова ; відп. за вип. І. О. Цуріна. – К. : ДЗ "Нац. парлам. б-ка України", 2009. – 32 с. – Бібліогр. : С. 30-31.

78.36(4УКР) Р 44
Ресурсний потенціал бібліотеки. Бібліотечні фонди: формування та використання : прогр. район. семінару / Великоберезн. центр. район. б-ка, Метод. від. – В. Березний : [б. и.], 2010. – 30 с.

78.36 К 65
Копанєва, В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія / В. О. Копанєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. и.], 2009. – 200 с. : рис. – Бібліогр. : С. 181-197.

78.3(4УКР) К 63
Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права : основні положення програми та методики дослідження / Л.М. Любаренко; Наук. ред. З.І. Савіна ; Нац. парламентська б-ка України. – К. : [б. и.], 2005. – 28 с.

78.36 С83
Стратегія формування бібліотечних фондів в сучасних умовах : матеріали обласного семінару-тренінгу 25 вересня 2007 р. / ЗОУНБ, Науково-методичний відділ ; відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород : [б. и.], 2007. – 40 с. – (Бібліо-клас ; вип. 5).

78.36 С60
Соляник, А. А. Документоснабжение библиотечных фондов : учеб.-метод. пособ. / А. А. Соляник. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 128 с. : ил. –(Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 66). – Библиогр. : С. 125-126.


2012-12-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4835
Анна и Петр Владимирские "Грязные деньги" Цанько Василь Васильович
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2012-12-03


Доброго дня!
Шановний користувач, у фондах нашої бібліотеки є такі видання авторів, які Вас зацікавили:


65.09 В 57
Владимирская, А. О. Энциклопедия юного капиталиста / А. О. Владимирская, П. А. Владимирский. – К. : Нора- Друк, 2003. – 144 с.

65.050.2 В57
Владимирская, А. О. Как заработать на рекламе / А. О. Владимирская, П. А. Владимирский. – К. : А.С.К., 2006. – 336 с. –Библиогр. : C. 331-333.
Содержание:
Почему без рекламы нет бизнеса
Как найти потребителя
С чего начать рекламную кампанию
Идеи для рекламных продаж
Как заработать первый миллион


84(4УКР)6 В57
Владимирская, А. О. Легкая смерть : [роман] / А. О. Владимирская, П. А. Владимирский. – К. : Наш час, 2007. – 300 с. – (Клуб ЛСД).

84(4УКР)6 В 57
Владимирская, А. О. Объяснение в ненависти : [роман] / А. О. Владимирская, П. А. Владимирский. – Х. : Клуб семейного досуга, 2007. – 352 с.

84(4УКР)6 В 57
Владимирская, А. О. Глоток страха / А. О. Владимирская, П. А. Владимирский. – Х. ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. – 320 с. : ил.

2012-12-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4836
Архетипи, ментальність та національний характер. Цанько Василь Васильович
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2012-12-04

2012-11-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4830
Доброго дня! допоможіть знайти літературу про електроні б-ки.Обслуговування в б-ці.АБІС та ІРБІС.дякую.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2012-12-03

Зверніть увагу!

Земсков, А. И. Электронные библиотеки : учеб. для вузов / А.И. Земсков, Я. Л. Шрайберг, 2003. – 352 с.

"Електронні ресурси бібліотек" : за підсумками Всеукр. наук.– практ. конф. дир. держ. та обл. наук. б-к 14-17 жовт. 2003 р. / М-во культури і мистецтв України, Кіровогр. обл. упр. культури облдержадмін., Кіровогр. обл. універс. наук. б-ка ім. Д.І.Чижевського, 2003. – 144 с.

Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова, 2008. – 240 с.

Шрайберг, Я. Л. Библиотеки, электронная информация и меняющееся общество в информационном веке : Ежегодный Доклад Конференции " Крым ", год 2006 / Я.Л.Шрайберг, 2006. – 36 с.

***
Электронные ресурсы и электронные библиотеки : Ежегодный межвед. сб. науч. трудов / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России, 2006. – 92 с.

Волохін О. М. Електронні ресурси сучасної регіональної бібліотеки / О. М. Волохін // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 51-63.

Вітенко В. І. Технологія створення електронної бібліотеки: підходи та перспективи / В. І. Вітенко // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 69-78.

Ракитянська В. Д. До питання збереження електронних ресурсів бібліотек / В. Д. Ракитянська // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 86-91.

Степаненко І. П. До питання повнотекстового електронного ресурсу / І. П. Степаненко // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 92-97.

Створюється Європейська електронна бібліотека // Євробюлетень. – 2006. – №9. – С. 15.

Ярошенко Т. Електронні ресурси в бібліотеках: новини з конференцій 2006 року / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2007. – № 1. – С.24-26.

Моисеева, С. Электронные коллекции документов в областных библиотеках Украины – перспективы развития / С. Моисеева // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 3. – С. 18-20.

Бенз С. Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки / С. Бенз // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 11-13.

Ярошенко Т. Семінар "Електронні ресурси для науки та освіти" / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С. 35.

Некипелова О. Краєзнавчі електронні ресурси : погляд крізь призму сайту центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва / О. Некипелова // Бібліотечна планета. – 2009. – № 2. – С. 22.

Ворона Ю. Електронні бібліотеки світу / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. –2009. – № 2. – С. 41.

Ярошенко Т. Проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісник. – 2009. – №3. – С. 3-5.

Пашкова, В. Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України : (за матеріалами дослідження) / В. Пашкова, І. Шевченко, Я. Хіміч // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 1(23). – С. 2-26.

Маєр, Т. Електронні інформаційні ресурси / Т. Маєр // Пам'ять століть. – 2010. – № 1/2. – С. 52-60.

Лопата О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – №3. – С. 8-15.

Исмагилова А.Х. Оценка качества электронных библиотек / А. Х. Исмагилова // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – № 5. – С. 60-66.

Вилегжаніна Т. І. Національна електронна бібліотека України: мрія чи реальність? / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2010. – № 3. – С. 4-5.

Ковальчук, Г. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 13-16.

2012-11-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4832
Доброго вечора! Потрібна література на тему? "Національне виховання на уроках англійської мови". Дякую за допомогу. .
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2012-12-03

Доброго дня!

Зверніть увагу!

***

Інтернет - ресурси:

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 4

Посилання 5

Посилання 6

Посилання 7


***

Білас Л. М. Реалізація національного компонента змісту освіти іноземної мови // Рідна школа. – 2003 - № 9 – С. 34-36.

Білас Л. М. Українознавчий аспект у викладанні англійської мови // Українознавство в системі освіти: (Матер. міжнар. наук.- практ. конф.). – К., 1996. – С. 87-89.
2012-11-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4833
Обдаровані діти України ( законодавчий і педагогічний аспект) Наталія
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2012-12-03


Зверніть увагу!

74.6 Ш 37
Шевців, З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. / З. М. Шевців. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 248 с. : іл, табл. – Бібліогр. : C. 243-246 та наприкінці тем.

***

Зінченко, Н. Дитина... як краще її зрозуміти? : тренінг для батьків / Н. Зінченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 6. – С. 78-79.

Пузиревич, К. Програма виявлення та розвитку обдарованості / К. Пузиревич // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 3. – С. 34-36.

Кобінчук, О. М. Виховна система школи / О. М. Кобінчук // Виховна робота в школі. – 2008. – № 1. – С. 10-42.


Драчук , І. Завдання педагога – плекати обдаровання / І. Драчук // Дивослово. – 2007. – № 11. – С. 10-11. – Бібліографія : 3 назви.

Шиманський, В. Робота з обдарованими дітьми в Чернівецькій гімназії № 1 : становлення гармонійно розвиненої особистості / В. Шиманський // Дивослово. – 2007. – № 10. – С. 23-25.

Федоренко, В. Організація роботи з науково обдарованими дітьми. Деякі практичні аспекти керівництва учнівськими дослідницькими роботами філологічної тематики (тематика робіт, оформлення бібліографії, рецензування) / Валерій Федоренко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 5. – С. 15-23.


Україна. Мін-во освіти і науки Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української (рідної) мови в загальноосвітніх навчальних закладах / Україна. Мін-во освіти і науки // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 3. – С. 128-140.


Україна. Мін-во освіти і науки Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах : додаток 2 до листа департаменту загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України №2/2-14-420 від 28.02.2007р. / Україна. Мін-во освіти і науки // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 31. – С. 141-153.

Федоренко, В. Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах : додаток 2 до листа департаменту загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України №2/2-14-420 від 28.02.2007р. / В. Федоренко , О. Ісаєва // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 3. – С. 140-153.

Кульчицька, О. І. Соціально – психологічні фактори формування таланту / О.І. Кульчицька // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 14-17. – Бібліогр. : 7 назв.


Дмитренко, Л. Виховання обдарованих дітей / Л. Дмитренко // Палітра педагога. – 2007. – № 1. – С. 10-13.

Дмитренко, Л. Виховання обрарованих дітей / Л. Дмитренко // Палітра педагога. – 2007. – № 1. – С. 10-13.

Волощук, І. Фактологічна підготовка педагогів до роботи з обдарованими й талановитими школярами / І. Волощук, В. П. Шепотько // Рідна школа. – 2006. – №9. – С. 73-75.

Дяків, В. Г. Обдаровані діти / В. Г. Дяків // Шкільна бібліотека. – 2006. – №7. – С. 93-98.

Шепотько, В. П. Організація навчання обдарованих і талановитих школярів (Навчально-методичний посібник) / В. П. Шепотько, І. С. Волощук // Рідна школа. – 2006. – №2. – С. 27-54.

Пашнев, Б. К. Психодиагностика одаренности / Б. К. Пашнев // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №1. – С. 24-26.

Токарєва, Л. Соціалізація і розвиток обдарованого молодшого учня / Л. Токарєва // Соціальна психологія. – 2006. – №1.– С. 94-102.

Новини

2022-09-30

Пропонуємо вашій увазі відео, в якому розповідаємо як наша бібліотека прожила цей рік.

2022-09-28
1 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день музики. Запрошуємо на мистецько-патріотичний вечір «Музика у задоволення», який відбудеться 5 жовтня. Початок о 18:00. Вхід вільний.
2022-09-27

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2022-09-21

Пропонуємо вашій увазі нову віртуальну виставку "Новий час - нові книги" (лідери читацьких уподобань від Українського інституту книги).

2022-09-21

Днями виповнюється  150 років від дня народження всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Голос, що полонив увесь світ", яка присвячена життю і творчості цієї непересічної особистості.